Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz.

Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.

 

Hádanky

1. šifry

 • lištovka

 • královská procházka

 • koníček        

 • klíčovka

 • šotek

 

2. hádanky s křížovou  vazbou

 • čtvercovka

 • roháček

 • rámcovka

 

3. hádanky mutační

Dochází k nějaké změně nebo obměně
 • shodovka

 • záměnka

 • darvinka    

 • čárkovka

 • kroužkovka    

 • měk­čenka    

 • háčkovka

 • ypsilonovka

 • souzvučka

 • záhadný nápis

 • pří­suvka

 • ob­ložka

 • vsuvka

 • šířenka

 • pří­davka

 • odsuvka

 • obnažka

 • vý­pustka

 • úženka

 • výlučka

 • skrývačka

 • posunka

 • ob­měnka

 • vokálovka

 

4. hádanky permutační

Dochází k nějakému přeskupení.

 • přesunka

 • výměnka

 • obratka

 • ráček

 • přesmyčka

 • permu­tovka

 • vsuvka slovní

 • vý­pustka slovní

 • pronikačka

 • polovsuvka

 • vybí­račka

 • zá­měnka slovní

 • zdvojenka

 • hláskovka

 • číselka

 • dělenka

 • ša­ráda

 • lavinovka

 • pyramidka

 • vlnovka

 • řetězovka

 • chybovka
   

5. hádanky tvaroslovné

Jsou založeny na změně mluvnického vý­znamu nebo na odvozeninách.
 • pádovka

 • časovačka

 • pře­chod­níček

 • rozkazka

 • trpěnka

 • tvaroslovka

 • rodovka

 • pravěkovka

 • zrůdka

 • shlukovka

 • slovesovka

 • přídav­něnka

 • příslovka

 • stupínek
   

6. hádanky kompoziční

Náznaky se slučují nebo se k nim  přidávají pomocné výrazy.
 • sloučenka

 • spojenka

 • střídavka

 • rovnice

 • rébus pís­menný

 • citoslovka

 • tónovka

 • prvkovka

 • přípojka

 • ča­sovka

 • místenka

 • směrovka

 • opětovačka

 • pochybovka

 • souhlaska

 • záporka

 • dotazka

 • pořadovka

 • zájmenovka

 • věnovánka

 • přísvojka

 • barvínek

 • tva­rovka

 • rozměrka

 • zdrobnělka

 • menšenka

 • mno­ženka

 • druhovka

 • moc­něnka

zdroj: Český svaz hádankářů a křížovkářů